Today's Offers

₹ 499.95
Offer 45 %     ₹ 909
Combo of English Grammar (with Free Booklet) and Golden English Vocab

# આ બુક સૌનક સર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે જેમાં grammar ના બધા topics વિગતવાર અને સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે અને most imp Golden MCQs પણ અભ્યાસ માટે આપેલ છે. ડેમો કોપી Webdemy telegram ચેનલ માં આપેલ છે.  

Master Notes of Golden English Vocab - book 

Webdemy app માં સૌનક સર દ્વારા ભણાવેલ English Vocab ના બધા જ લેક્ચર્સ Typed form માં આ બુકમાં મળશે.

Book price = 909/- (50% discount)

Discounted price = 454/- (courier charge free)

Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5 (working) દિવસ માં મળી જસે.

(લોકડાઉન અથવા રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)

કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ

મેસેજ કર્યા પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય નો મળે તો અને તોજ ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 499.95

Wishlist
Add to cart
₹ 269.55
Offer 55 %     ₹ 599
English Grammar (with Free Booklet) 2022-23

# આ બુક સૌનક સર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે જેમાં Grammar ના બધા topics વિગતવાર અને સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે અને most imp Golden MCQs પણ અભ્યાસ માટે આપેલ છે. ડેમો કોપી Webdemy Telegram ચેનલ માં આપેલ છે.  

Book price = 599/-  (55% Discount)

Discounted price = 269.55/ + 30/- (Courier charge)

Free Verb Booklet 

Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5 (working) દિવસમાં મળી જસે.

(રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)

કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ

મેસેજ કર્યા પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય નો મળે તો અને તો જ ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 269.55

Wishlist
Add to cart

New Collection

₹ 499.95
Offer 45 %     ₹ 909
Combo of English Grammar (with Free Booklet) and Golden English Vocab

# આ બુક સૌનક સર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે જેમાં grammar ના બધા topics વિગતવાર અને સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે અને most imp Golden MCQs પણ અભ્યાસ માટે આપેલ છે. ડેમો કોપી Webdemy telegram ચેનલ માં આપેલ છે.  

Master Notes of Golden English Vocab - book 

Webdemy app માં સૌનક સર દ્વારા ભણાવેલ English Vocab ના બધા જ લેક્ચર્સ Typed form માં આ બુકમાં મળશે.

Book price = 909/- (50% discount)

Discounted price = 454/- (courier charge free)

Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5 (working) દિવસ માં મળી જસે.

(લોકડાઉન અથવા રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)

કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ

મેસેજ કર્યા પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય નો મળે તો અને તોજ ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 499.95

Wishlist
Add to cart
₹ 269.55
Offer 55 %     ₹ 599
English Grammar (with Free Booklet) 2022-23

# આ બુક સૌનક સર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે જેમાં Grammar ના બધા topics વિગતવાર અને સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે અને most imp Golden MCQs પણ અભ્યાસ માટે આપેલ છે. ડેમો કોપી Webdemy Telegram ચેનલ માં આપેલ છે.  

Book price = 599/-  (55% Discount)

Discounted price = 269.55/ + 30/- (Courier charge)

Free Verb Booklet 

Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5 (working) દિવસમાં મળી જસે.

(રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)

કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ

મેસેજ કર્યા પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય નો મળે તો અને તો જ ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 269.55

Wishlist
Add to cart
₹ 170.5
Offer 45 %     ₹ 310
Golden English Vocab

Master Notes of Golden English Vocab - book

Webdemy app માં સૌનક સર દ્વારા ભણાવેલ English Vocab ના બધા જ લેક્ચર્સ Typed form માં આ બુકમાં મળશે.


https://t.me/webdemyplus

Book Price =  310/- (50% discount)

Discounted price = 155/- (courier charge 40/- Rs)

Final Price = 195/-  


Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5(working) દિવસ માં મળી જસે.

(લોકડાઉન અથવા રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)


કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી 

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ - 

મેસેજ કાર્ય પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય ન મળે તો  ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 170.5

Wishlist
Add to cart

English Language

₹ 170.5
Offer 45 %     ₹ 310
Golden English Vocab

Master Notes of Golden English Vocab - book

Webdemy app માં સૌનક સર દ્વારા ભણાવેલ English Vocab ના બધા જ લેક્ચર્સ Typed form માં આ બુકમાં મળશે.


https://t.me/webdemyplus

Book Price =  310/- (50% discount)

Discounted price = 155/- (courier charge 40/- Rs)

Final Price = 195/-  


Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5(working) દિવસ માં મળી જસે.

(લોકડાઉન અથવા રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)


કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી 

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ - 

મેસેજ કાર્ય પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય ન મળે તો  ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 170.5

Wishlist
Add to cart
₹ 499.95
Offer 45 %     ₹ 909
Combo of English Grammar (with Free Booklet) and Golden English Vocab

# આ બુક સૌનક સર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે જેમાં grammar ના બધા topics વિગતવાર અને સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે અને most imp Golden MCQs પણ અભ્યાસ માટે આપેલ છે. ડેમો કોપી Webdemy telegram ચેનલ માં આપેલ છે.  

Master Notes of Golden English Vocab - book 

Webdemy app માં સૌનક સર દ્વારા ભણાવેલ English Vocab ના બધા જ લેક્ચર્સ Typed form માં આ બુકમાં મળશે.

Book price = 909/- (50% discount)

Discounted price = 454/- (courier charge free)

Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5 (working) દિવસ માં મળી જસે.

(લોકડાઉન અથવા રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)

કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ

મેસેજ કર્યા પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય નો મળે તો અને તોજ ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 499.95

Wishlist
Add to cart
₹ 269.55
Offer 55 %     ₹ 599
English Grammar (with Free Booklet) 2022-23

# આ બુક સૌનક સર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે જેમાં Grammar ના બધા topics વિગતવાર અને સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે અને most imp Golden MCQs પણ અભ્યાસ માટે આપેલ છે. ડેમો કોપી Webdemy Telegram ચેનલ માં આપેલ છે.  

Book price = 599/-  (55% Discount)

Discounted price = 269.55/ + 30/- (Courier charge)

Free Verb Booklet 

Delivery Time :
દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જે પણ બુક નોંધાવી છે એ પેમેન્ટ કર્યાના 5 (working) દિવસમાં મળી જસે.

(રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાઓ આવતી હોય તો કુરિયર થોડું Late થઈ શકે છે તો સહકાર આપવા વિનંતી)

કોઈ સંજોગોમાં જો બૂક ના મળી હોય તો નીચે મુજબની વિગત 8866961508 વોટ્સ એપ કરવા વિનંતી.

તમારુ નામ - 

તમારું એડ્રેસ - 

આપેલો મોબાઈલ નંબર

પેમેન્ટ કાર્ય ની તારીખ - recipt મોકલવી

ઇમેઇલ 

બૂકનું નામ

મેસેજ કર્યા પછી જો 4 કલાક માં રીપ્લાય નો મળે તો અને તો જ ફોન કરવો

નોધ - દરેક બૂક તિરુપતિ કુરિયર ધ્વારા મોકલવામાં આવનાર છે. જેથી જ્યાં તિરુપતિ કુરિયરની સર્વિસ નહિ હોય ત્યાં નજીક ના સેન્ટર(તાલુકા મથક) ઉપરથી કલેક્ટ કરવાનું રહેશે

₹ 269.55

Wishlist
Add to cart